นายฉัตรชัย ลอยบัณดิษฐ

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Finance and Market Research course: University of Salzburg Business School and Westminster Business School, London, ENGLAND
 • Finance and Marketing courses: Kellogg School of Management, Northwestern University, Chicago, USA
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 332/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
2566 - ปัจจุบัน
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2565 - 2566
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์และการลงทุน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2564 - 2565
 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 - 2563
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอยซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ลอยซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
 • หุ้นสามัญ : ไม่มี หุ้น
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี
ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี