นางเสาวภาพ สุเมฆศรี

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน West Coast University, USA.
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • CFO’s Refresher Course (2023)
 • CFO Orientation for NEW IPOs (2022)
 • Executive Energy Program: EEP5 (2019)
 • Executive Development Program: EDP15 (2018)
 • Thai Financial Reporting Standards: TFRS9 (2018)
 • Accounting for Financial Instruments (Outbound Investment Legal & Tax, IHQ, ITC & ROH (2018))
 • The New Cyber Risks & Digital Disruption Conference 2018 (2018)
 • Mergers & Acquisition: Strategy, Contract & Negotiation (2018)
 • Management Program: Certificate of Top Management (2017)
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
2565 - ปัจจุบัน
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2564 - 2565
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานควบคุมบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 - 2564
 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเงินองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2557 - 2561
 • ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารการเงินองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (กาญจนบุรี) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (กาญจนบุรี 1) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (ปราจีนบุรี) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ (ลพบุรี) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีเอสอี วินด์ (ลิกอร์) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีจี เอ็นเนอร์ยี โลจิสติกส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยีเดเวลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอเชียลิงค์ เทอมินัล จำกัด
 • กรรมการ Monsoon Wind Power Co., Ltd.
 • กรรมการ BCPG Investment Holdings Pte. Ltd.
 • กรรมการ Indochina Development Operation and Holdings Pte. Ltd.
 • กรรมการ Impact Energy Asia Development Limited
 • กรรมการ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
 • หุ้นสามัญ : 10,000 หุ้น
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี
ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี