นายนิวัติ อดิเรก

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
 • กรรมการการลงทุน
 • เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
อายุ
 • 66 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
 • 1 กุมภาพันธ์ 2565
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
 • ปริญญาโท Electrical Power Engineering Rensselaer Polytechnic Institute, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 321/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
2565 - ปัจจุบัน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2563 - 2564
 • ผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562
 • ที่ปรึกษา สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2540 - 2561
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ CLMVT บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ International 2 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ Indochina Development Operation and Holdings Pte. Ltd.
 • กรรมการ บริษัท BCPG Japan Corporation
 • กรรมการ บริษัท BCPG Engineering Company
 • กรรมการ BCPG Wind Corperatief U.A.
 • กรรมการ BCPG USA Inc.
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
 • หุ้นสามัญ : 3,400 หุ้น
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี
ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี