นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการการลงทุน
อายุ
 • 50 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
 • 17 ตุลาคม 2566
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), High Distinction, University of Michigan, Ann Arbor, USA
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Director Certification Program (DCP 300/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advanced Management Program, Harvard Business School (AMP 192/2017)
 • Decentralized Finance and Blockchain, Chulalongkorn University (2022)
 • Bain APAC Executive Digital Immersion, Beijing (2017)
 • Bain Executive Digital Immersion, Silicon Valley, (2016)
 • CEDI-BABSON Entrepreneurial Leadership Program, Babson College (2013)
 • Pacific Rim Bankers Program, Foster School of Business, University of Washington (2011)
 • CFA ("Chartered Financial Analyst") Charter holder (2002)
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
2566 - ปัจจุบัน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2565 - 2566
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน และทำหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานควบคุมบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2562 - 2565
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ OKEA ASA-Oslo Stock Exchange (OSE)
2557 - 2561
 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • กรรมการ OKEA ASA-Oslo Stock Exchange (OSE)
 • กรรมการ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ BCP Trading Pte. Ltd.
 • กรรมการ บริษัท บีซีพีอาร์ จำกัด
 • กรรมการ BCPR Pte.Ltd.
 • กรรมการ บริษัท บีซีวี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีซีวี อินโนเวชั่น จำกัด
 • กรรมการ BCP Innovation Pte. Ltd.
 • กรรมการ บริษัท วินโนหนี้ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท มีที่มีเงิน จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
 • หุ้นสามัญ : ไม่มี
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี
ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี