นายธรรมยศ ศรีช่วย

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • ประธานกรรมการการลงทุน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
อายุ
 • 66 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
 • 1 พฤศจิกายน 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 52 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 56 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 47 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง (รุ่นที่ 1) กระทรวงพลังงาน
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 239/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Executives Program (CGE 5/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
ปัจจุบัน
 • เกษียณอายุราชการ
2560 - 2561
 • ปลัดกระทรวงพลังงาน
2559 - 2560
 • รองปลัดกระทรวงพลังงาน
2557 - 2559
 • อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
 • หุ้นสามัญ : 337,500 หุ้น
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี
ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี