พลเอก คณิต สาพิทักษ์

 • กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ
 • 72 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
 • 25 มีนาคม 2559
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 24
 • เตรียมทหารรุ่นที่ 13
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรหลักประจําชุดที่ 63 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP129/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
2557 - 2562
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2559 - 2560
 • ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
 • หุ้นสามัญ : 196,887 หุ้น
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี
ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี