นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ

 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ
 • 76 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
 • 10 เมษายน 2566
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
 • Master of Business Administration, University of Wisconsin, USA
 • Bachelor of Business Administration, University of Wisconsin, USA
 • Director Accreditation Program (DAP48/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
2566 - ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2555 - 2566
 • รองประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2556 - 2564
 • ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2564
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด
2561 - 2563
 • กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
2553 - 2554
 • ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก ศรีราชา (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท)
 • กรรมการ บริษัท นิวคอร์ป จำกัด
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
 • หุ้นสามัญ : ไม่มี
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี
ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี