พลเอก ศักดา เนียมคำ

 • กรรมการ (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการตรวจสอบ
อายุ
 • 65 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
 • 1 กรกฎาคม 2562
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31
 • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า ประเทศออสเตรเลีย (ROAC)
 • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า ประเทศไทย
 • หลักสูตรปลัดบัญชีระดับผู้บริหาร โรงเรียนการเงินทหารบก
 • หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 71
 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 52
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.57) หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 57
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 164/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Board Master (SBM 9/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 24/2021) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 337/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 50/2023) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)
2564 - ปัจจุบัน
 • ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ (พ.ศ.๒๕๓๔)
2562 - 2563
 • ปฎิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
2561 - 2562
 • หัวหน้าคณะชุดตรวจ เหล่าทหารม้า ของกองทัพบก
2562 - 2562
 • กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2561 - 2562
 • ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงาน รองผู้บัญชาการทหารบก
2560 - 2561
 • ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 (ภารกิจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) กองทัพบก
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
 • ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ (พ.ศ.๒๕๓๔)
สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
 • หุ้นสามัญ : ไม่มี
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี
ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี