28 ธันวาคม 2563
การจัดตั้งบริษัทย่อย และการลงนามในสัญญาโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม
01 ธันวาคม 2563
หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 2 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม
30 พฤศจิกายน 2563
หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 1 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม
26 พฤศจิกายน 2563
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOPBCPG และ ESOPBCPG (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
26 พฤศจิกายน 2563
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOPBCPG และ ESOPBCPG (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
23 พฤศจิกายน 2563
ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) รุ่นที่ 1 ("BCPG-W1")
อ่านเพิ่มเติม
23 พฤศจิกายน 2563
ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Rights Offering) รุ่นที่ 2 ("BCPG-W2")
อ่านเพิ่มเติม
23 พฤศจิกายน 2563
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BCPG-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม
23 พฤศจิกายน 2563
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : BCPG-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม
20 พฤศจิกายน 2563
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
20 พฤศจิกายน 2563
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (F53-5) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
20 พฤศจิกายน 2563
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (F53-5) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม