06 มิถุนายน 2566
การลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารทรัพย์สินและระบบคลังน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมัน จังหวัดเพชรบุรี
อ่านเพิ่มเติม
24 พฤษภาคม 2566
การจัดตั้งบริษัทย่อย บจ.บีซีพีจี เอ็นเนอร์ยี โลจิสติกส์ ในประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม
18 พฤษภาคม 2566
การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท เอสเอ็มพี เอเอส จำกัด เพื่อการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 600 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่านเพิ่มเติม
17 พฤษภาคม 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
28 เมษายน 2566
หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 2 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
26 เมษายน 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BCPG-W2 ครั้งที่ 2 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2566
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 1/2566
อ่านเพิ่มเติม
21 เมษายน 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
19 เมษายน 2566
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม