08 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
08 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม
08 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
08 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
07 สิงหาคม 2566
การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Carroll County Energy ในประเทศสหรัฐอเมริกา
อ่านเพิ่มเติม
27 กรกฎาคม 2566
หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
25 กรกฎาคม 2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BCPG-W2 ครั้งที่ 3 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
21 กรกฎาคม 2566
สรุปข้อมูลสำคัญรายธุรกิจประจำไตรมาส 2/2566
อ่านเพิ่มเติม
13 กรกฎาคม 2566
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจำนวน 2 โครงการ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
อ่านเพิ่มเติม
29 มิถุนายน 2566
การเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าไปยังประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ Nam San 3A และ Nam San 3B ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อ่านเพิ่มเติม
28 มิถุนายน 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ BCPG-W2 ครั้งที่ 3
อ่านเพิ่มเติม
07 มิถุนายน 2566
การลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารทรัพย์สินและระบบคลังน้ำมัน สำหรับคลังน้ำมัน จังหวัดเพชรบุรี (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม