17 ตุลาคม 2566
แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
อ่านเพิ่มเติม
28 กันยายน 2566
แจ้งกรรมการลาออก
อ่านเพิ่มเติม
22 กันยายน 2566
26 กันยายน 2566 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ BCPG-W2
อ่านเพิ่มเติม
31 สิงหาคม 2566
การไม่ปรับสิทธิของ BCPG-W2
อ่านเพิ่มเติม
28 สิงหาคม 2566
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม
24 สิงหาคม 2566
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
อ่านเพิ่มเติม
23 สิงหาคม 2566
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
23 สิงหาคม 2566
การห้ามซื้อหรือขายและเพิกถอนหลักทรัพย์ BCPG-W2
อ่านเพิ่มเติม
22 สิงหาคม 2566
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
21 สิงหาคม 2566
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ BCPG-W2
อ่านเพิ่มเติม
18 สิงหาคม 2566
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
อ่านเพิ่มเติม
09 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม