15 กรกฎาคม 2563
การแผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
02 กรกฎาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
02 มิถุนายน 2563
นำส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
27 พฤษภาคม 2563
หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม
26 พฤษภาคม 2563
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOPBCPG และ ESOPBCPG (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
19 พฤษภาคม 2563
แจ้งกำหนดการ และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤษภาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤษภาคม 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2563
การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม
01 เมษายน 2563
แจ้งยกเลิกวันหยุดในวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
อ่านเพิ่มเติม
31 มีนาคม 2563
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข Template)
อ่านเพิ่มเติม