25 สิงหาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม / บุคคลในวงจำกัด และการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ (แก้ไข PDF file)
อ่านเพิ่มเติม
25 สิงหาคม 2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) (แก้ไข Template)
อ่านเพิ่มเติม
21 สิงหาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัดและการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
อ่านเพิ่มเติม
21 สิงหาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัดและการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
อ่านเพิ่มเติม
20 สิงหาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
อ่านเพิ่มเติม
20 สิงหาคม 2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
อ่านเพิ่มเติม
18 สิงหาคม 2563
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
04 สิงหาคม 2563
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
03 สิงหาคม 2563
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
อ่านเพิ่มเติม