02 พฤศจิกายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
27 ตุลาคม 2563
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
20 ตุลาคม 2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
อ่านเพิ่มเติม
19 ตุลาคม 2563
แจ้งการเผยแพร่เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) บนเว็บไซต์ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
12 ตุลาคม 2563
แจ้งการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 1)
อ่านเพิ่มเติม
08 ตุลาคม 2563
แจ้งกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (แก้ไข Template)
อ่านเพิ่มเติม
07 ตุลาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และแจ้งกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
15 กันยายน 2563
นำส่งเอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
31 สิงหาคม 2563
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม
27 สิงหาคม 2563
หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 28 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม
26 สิงหาคม 2563
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOPBCPG และ ESOPBCPG (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
26 สิงหาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และการเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม / บุคคลในวงจำกัด และการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ (แก้ไข PDF file ครั้งที่ 2)
อ่านเพิ่มเติม