22 พฤษภาคม 2562
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
22 เมษายน 2562
การแผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม
22 เมษายน 2562
แจ้งการเริ่มต้นจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม "ลมลิกอร์" ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
อ่านเพิ่มเติม
10 เมษายน 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
21 มีนาคม 2562
การร่วมลงทุนกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
11 มีนาคม 2562
การจัดตั้งบริษัทร่วม
อ่านเพิ่มเติม
08 มีนาคม 2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2562
หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านเพิ่มเติม