11 พฤษภาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
08 พฤษภาคม 2561
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2561
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไขคะแนนเสียงในวาระที่ 7)
อ่านเพิ่มเติม
24 เมษายน 2561
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
อ่านเพิ่มเติม
23 มีนาคม 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
02 มีนาคม 2561
หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 5 มีนาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
อ่านเพิ่มเติม