30 มีนาคม 2563
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
30 มีนาคม 2563
แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
09 มีนาคม 2563
นำส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2563
หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม
26 กุมภาพันธ์ 2563
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOPBCPG และ ESOPBCPG (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
19 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
19 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข Template)
อ่านเพิ่มเติม
19 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
19 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
อ่านเพิ่มเติม
19 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
อ่านเพิ่มเติม
11 กุมภาพันธ์ 2563
การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน Nam San 3B Power Sole Co., Ltd. เพื่อเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการลงทุนในการก่อสร้างและดำเนินกิจการระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าและสถานีจ่ายไฟฟ้าไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อ่านเพิ่มเติม
06 กุมภาพันธ์ 2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม