12 เมษายน 2566
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบลาออก
อ่านเพิ่มเติม
10 เมษายน 2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
03 เมษายน 2566
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจำนวน 2 โครงการ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
อ่านเพิ่มเติม
28 มีนาคม 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ BCPG-W2
อ่านเพิ่มเติม
17 มีนาคม 2566
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับ รายการที่เกี่ยวโยงกันในการให้และ/หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทบางจากศูนย์บริหารเงินจำกัด
อ่านเพิ่มเติม
13 มีนาคม 2566
เผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
02 มีนาคม 2566
การไม่ปรับสิทธิของ BCPG-W2
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) และการจ่ายเงินปันผล
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2566
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม