20 พฤศจิกายน 2563
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W3 ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
20 พฤศจิกายน 2563
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W2 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
20 พฤศจิกายน 2563
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BCPG-W1 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
20 พฤศจิกายน 2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม
19 พฤศจิกายน 2563
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม
16 พฤศจิกายน 2563
หุ้นเพิ่มทุนของ BCPG เริ่มซื้อขายวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤศจิกายน 2563
แจ้งการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (โครงการ BCPG ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) (ปรับสิทธิครั้งที่ 2)
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤศจิกายน 2563
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม และบุคคลในวงจำกัด (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2563
แจ้งกำหนดวันเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (แก้ไข Template)
อ่านเพิ่มเติม
02 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 (แก้ไขตารางในภาคผนวก)
อ่านเพิ่มเติม
02 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
02 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
อ่านเพิ่มเติม