บีซีพีจี...สร้างโลกสีเขียวที่ยั่งยืน

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนระดับแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผู้ดำเนินการและลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำ พลังงานลม และก๊าซธรรมชาติ ในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสหรัฐอเมริกา

นอกจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานสะอาดชนิดต่างๆ แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการการใช้พลังงานของผู้บริโภคและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

Scroll
Down

Democratization of Energy

จากการที่ความต้องการใช้พลังงานสะอาดทั้งในระดับโลกและระดับประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น ผนวกกับต้นทุนของการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสามารถเข้าสู่มือผู้บริโภคได้มากขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของการผลิตไฟฟ้าจากแบบรวมศูนย์ (Centralized) สู่การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าจากแหล่งผลิตขนาดเล็กแบบกระจายศูนย์ (Decentralized) รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ ฯลฯ ทำให้บีซีพีจีมุ่งมั่นที่จะรังสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน ด้วยการทำงานร่วมกับพันธมิตรหลากหลาย นำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยและนวัตกรรมอัจฉริยะ สร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีเสรีภาพในการเลือกใช้และจัดการพลังงาน

Scroll
Down

BCPG in Numbers

Scroll
Down

ข่าวประชาสัมพันธ์

Scroll
Down