Sustainability and Good Governance
02 November 2022

BCPG ร่วมประกาศเจตนารมณ์แก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนและความท้าทายด้านความหลากหลายทางชีวภาพในงาน GCNT Forum 2022

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการประชุม GCNT Forum 2022 ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจไทย เพื่อเร่งหาทางออกของภาคธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนและความท้าทายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ จัดโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทย ณ ศูนยย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวได้มีการประกาศเจตนารมณ์ของผู้นำภาคธุรกิจที่เป็นรูปธรรม มุ่งไปสู่ทางออกระดับชาติด้วย Climate Action และ Nature Protection อันเป็นความร่วมมือของสมาชิกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปกป้องธรรมชาติ อย่างเป็นรูปธรรม วัดผล และขยายผลได้

อนึ่ง สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand – GCNT) เป็นเครือข่ายภาคเอกชนเพื่อทำธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักการสหประชาชาติ ปัจจุบันมีสมาชิกเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำของไทยกว่า 110 องค์กร โดยบีซีพีจีเป็นหนึ่งในองค์กรเครือข่ายภาคเอกชน โดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ เมื่อปี 2561