บีซีพีจี ตระหนักถึงความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังที่องค์กรสหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ UN Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมาย SDG ที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และกิจกรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มี 6 ประการดังนี้

3
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยยึดถือตามพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด การมีมาตรการที่เพียงพอ และการดำเนินการแก้ไขที่ทันท่วงที รวมถึงมุ่งดำเนินการด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพของบุคลากรหรือด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

7
พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจตามพันธกิจของบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดของประชาชนในสังคมและอัตรา การใช้พลังงานสะอาดในภาพรวมโดยตรง ในขณะเดียวกัน การรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินการยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (7.2) และการแบ่งปัน ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่ชุมชนและสังคม เช่น การบริจาคแผงโซลาร์ให้แก่ชุมชนห่างไกล ซึ่งยังเป็นการสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานอีกด้วย (7.1)

8
การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

กลุ่มบริษัทฯ มีผลกระทบต่อการจ้างงานของพนักงาน คู่ค้าและผู้รับเหมา และชุมชนรอบข้าง รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชุมชนและในระดับประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้จ้างที่รับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน คู่ค้า และผู้รับหมา (8.5, 8.7, 8.8) และรักษาการใช้ทรัพยากรในกระบวนการดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ (8.5) ในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่การสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นของชุมชนผ่านการจ้างงานชุมชนรอบข้างและการพัฒนาทักษะอาชีพ (8.5) และ การสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ (8.2) โดยมุ่งไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อ สิ่งแวดล้อม (8.4)

การเติบโตทางเศรษฐกิจ จ้างงานเหมาะสม ปกป้องสิทธิแรงงาน

9
อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน

อัตลักษณ์ของกลุ่มบริษัทฯ คือการเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและความสร้างสรรค์ในการพัฒนาธุรกิจ จึงมุ่งเน้นและส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พึ่งพลังงานสะอาดและมีความยั่งยืน (9.4, 9.5)

การส่งเสริมนวัตกรรมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

11
เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

หนึ่งในภารกิจของบริษัทฯ คือการนำพลังงานหมุนเวียนและนวัตกรรมมาช่วยสร้างความยั่งยืนให้โลกด้วยแนวคิด Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน จากการที่ผู้บริโภคสามารถผลิตไฟฟ้าและใช้เอง และซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ระหว่างกัน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กรณีที่มีไฟฟ้าเหลือจากการใช้เอง เป็นจุดเริ่มต้น ของการสร้าง Smart Community เพื่อพัฒนาศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ พลังงานสะอาด เป็นส่วนหนึ่งการเตรียมพร้อม ให้เมืองและการตั้ง ถิ่นฐานของมนุษย์สามารถ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน (11.3, 11.5, 11.6)

13
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอซซิลมีส่วนสำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น การพัฒนาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จึง มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญต่อการบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (13.3) นอกจากนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นองค์กร ชั้นนำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ดำเนินการอย่างยั่งยืน ปราศจากการหยุดชะงักของธุรกิจ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม โดยเฉพาะในบริบทการทำธุรกิจพลังงานสะอาด ที่อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภูมิอากาศ (13.1, 13.3)