บีซีพีจี ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในการรักษาสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 4G (Growth, Good, Green, Governance) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร “World’s Greenergy Icon” ต้นแบบผู้เปลี่ยนแปลงโลกด้วยวิถีพลังงานสะอาด โดยให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการการใช้พลังงานของผู้บริโภค และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

กลยุทธ์ 4G เพื่อความยั่งยืน

Growth

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร บริษัทฯ ได้ดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 4E โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์การ แข่งขันและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยได้มีการคำนึงถึงนวัตกรรม ที่นำมาปรับใช้ ความพร้อมขององค์ความรู้ การบริหารจัดการธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานและ การขยายธุรกิจที่สอดคล้องต่อกฎหมายและข้อบังคับ

  • Expanding มุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วยการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้า ขนาดใหญ่ โดยวิธีการพัฒนาโครงการตั้งแต่แรกเริ่ม (Organic Growth) และการเข้าซื้อ กิจการโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว (Inorganic Growth)
  • Extending ขยายธุรกิจเพื่อรองรับทิศทางของธุรกิจพลังงานในอนาคต โดยการรุกเข้าสู่ ธุรกิจใหม่แต่ยังมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก อาทิ Digital Energy, Energy Storage, LNG to Power เป็นต้น
  • Enhancing พัฒนาและเพิ่มศักยภาพโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงกระบวนการ ทำงานต่างๆ ในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • Evaluating บริหารสินทรัพย์ด้วยการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และ พิจารณาบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนเพื่อได้รับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ

Good

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจที่ดีและยั่งยืนได้นั้นจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการ พัฒนาและช่วยเหลือสังคม บริษัทฯ จึงเน้นเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสังคมภายในองค์กร (พนักงาน) และสังคมภายนอกองค์กร (ชุมชน) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในระยะยาว โดยผ่านองค์ความรู้ทางธุรกิจในเครือ สู่ชุมชน สังคม ตลอดจนนำความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและกิจกรรม เพื่อสัมคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ชุมชนได้เข้าถึงพลังงานที่สะอาดผ่านโครงการของกลุ่ม บริษัทฯ การสร้างความปลอดภัยทางชีวอนามัยและเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานและ ชุมชนโดยรอบโครงการ การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบาย อาทิ นโยบายสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการกํากับดูแลใน การปฏิบัติตามนโยบายตางๆผานชองทางรับขอรองเรียนดานจริยธรรมภายในองค์กร

Green

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงาน (Energy Transition) และได้ตั้งปณิธานในการเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนโดยเป็นต้นแบบผู้นำ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นสำคัญ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ม ค่า (Circular Economy) และดูแลสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายไม่ลงทุน ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งมีอัตราการปลดปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ในระบบที่สูง รวมถึงมีนโยบายการเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทัน สมัยในทุก ๆ โครงการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ จะดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด และได้นำโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้วไปขึ้นทะเบียนในโครงการ carbon footprint เพื่อสนับสนุนให้เกิดความตระหนักในการใช้พลังงานสะอาดทางอ้อม

Governance

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้นำ“หลักการกำกับดูแลกิจการ” ที่กำหนดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มี ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร มีการปรับ ใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO โดยใช้ข้อมูลจากทุกสายงานเพื่อ ประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน การปฎิบัติการ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG: environmental, social, governance) และความเสี่ยงที่เกิดใหม่ (emerging risks) โดยมีการกำหนดผู้ประสานงานความเสี่ยงใน ทุกๆ ฝ่ายเพื่อทำงานร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความ เสี่ยงองค์กร และนำเสนอให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรและคณะ กรรมการบริษัทตามความเหมาะสมโดยมีการติดตามและรายงานความเสี่ยงทุกๆ ไตรมาส

กลยุทธ์ และการพัฒนาความยั่งยืน