บีซีพีจี ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า นักลงทุน/ผู้ถือหุ้น ชุมชน สื่อมวลชน สถาบันการเงิน และหน่วยงานราชการ โดยให้มีการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงทุกภาคส่วน มีการกำหนดกระบวนการสื่อสารเพื่อรับทราบถึงความคาดหวังและข้อกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และ นำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

กระบวนการดำเนินงาน

1

การระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Identification)

บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ เพื่อใช้วิเคราะห์ประเด็นสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ โดยพิจารณาข้อมูลทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจขององค์กรทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

2

การจัดลำดับประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Prioritization)

บริษัทฯ นำประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาและประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

3

การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation)

บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินและการจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ โดยรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความคาดหวัง และมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก เสนอต่อคณะผู้บริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบเปิดเผยข้อมูล

4

การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Review and Continuous Improvement)

บริษัทฯ ทบทวนกระบวนการจัดทำประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริหารขององค์กรให้ความเห็นชอบกับผลการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ซึ่งแสดงใน Matrix นี้

ด้านเศรษฐกิจ (EC)
 1. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
 2. การดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายสาธารณะ
 3. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 4. ความพร้อมของพนักงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม (EN)
 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 2. เศรษฐกิจหมุนเวียน
 3. ความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้านสังคม (SC)
 1. การเข้าถึงพลังงานที่สะอาดและมีความมั่นคง
 2. การสร้างคุณค่าสู่สังคมและเศรษฐกิจชุมชน
 3. ความหลากหลายและการยอมรับความ แตกต่างในองค์กร
 4. ความปลอดภัยของข้อมูล และความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์
 5. สิทธิมนุษยชน
 6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กำกับดูแลกิจการ (GN)
 1. การบริหารจัดการความเสี่ยง
 2. การกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

บีซีพีจี และผู้มีส่วนได้เสีย