บีซีพีจี ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า นักลงทุน/ผู้ถือหุ้น ชุมชน สื่อมวลชน สถาบันการเงิน และหน่วยงานราชการ โดยให้มีการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงทุกภาคส่วน มีการกำหนดกระบวนการสื่อสารเพื่อรับทราบถึงความคาดหวังและข้อกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และ นำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

กระบวนการดำเนินงาน

1

การระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Identification)

บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ เพื่อใช้วิเคราะห์ประเด็นสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ โดยพิจารณาข้อมูลทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจขององค์กรทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

2

การจัดลำดับประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality Prioritization)

บริษัทฯ นำประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาและประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

3

การตรวจสอบความถูกต้อง (Validation)

บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินและการจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ โดยรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความคาดหวัง และมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก เสนอต่อคณะผู้บริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบเปิดเผยข้อมูล

4

การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Review and Continuous Improvement)

บริษัทฯ ทบทวนกระบวนการจัดทำประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริหารขององค์กรให้ความเห็นชอบกับผลการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ซึ่งแสดงใน Matrix นี้

บีซีพีจี และผู้มีส่วนได้เสีย