นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความยั่งยืน และสร้างกรอบการดำเนินงานที่พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยมีเป้าหมายหลักคือการมุ่งสร้างคุณค่า 3 ด้าน ได้แก่ คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Growth) คุณค่าทางสังคม (Good) และคุณค่าทางสิ่งเเวดล้อม (Green) ตั้งอยู่บนรากฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) บีซีพีจีจึงได้จัดทำกรอบนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 4G และกำหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ดังต่อไปนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส่และตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่เข้มงวดและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งในด้านกฎหมายและข้อบังคับและสร้างความตระหนักรู้ให้กับสาธารณชน ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ชุมชน และภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการผลักดันกฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานของชุมชน

เกื้อหนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ มุ่งสร้างคุณค่าร่วม ผ่านการสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนและเชื่อถือได้

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ บูรณาการแนวคิดเรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อลดการใช้ทรัพยากรลดปริมาณของเสีย

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีที่สุด

เติบโตอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนาธุรกิจให้เติบโตผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถปรับตัวอย่างสอดคล้องเพื่อใช้เทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์

พัฒนาศักยภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า

เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาความพร้อมของพนักงาน ส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพให้แก่คู่ค้าและผู้รับเหมาช่วงตลอดห่วงโซ่คุณค่า

เคารพความหลากหลาย ปกป้องสิทธิมนุษยชน

มุ่งเป็นองค์กรที่ยอมรับและเคารพความหลากหลาย รวมถึงดำเนินการอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ

Documents