บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถดำรงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศและของโลกในภาพรวม