แหล่งพลังงานทดแทนตามธรรมชาติอีกประเภทหนึ่ง ที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยการอาศัยพลังงานของน้ำที่เคลื่อนที่ ปัจจุบันพลังงานจากแหล่งน้ำที่นำมาผลิตไฟฟ้าที่รู้จักกันโดยทั่วไป ได้แก่ พลังงานน้ำตก พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง และพลังงานคลื่น