บีซีพีจีประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท สอดคล้องกับการขยายธุรกิจ

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 8 กันยายน 2560  และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 กันยายน 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทบีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 298.82 ล้านบาท

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีความตั้งใจที่จะรักษาผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ”

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12  กันยายน 2560  ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13  กันยายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 22 กันยายน 2560 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 8 กันยายน 2560