บีซีพีจีประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สะท้อนรายได้มั่นคงจากการจำหน่ายไฟ

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560  และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 มิถุนายน 2560

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล  ระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 298.70 ล้านบาท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560