BCPG คว้ารางวัล "นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” จาก SET Awards 2022

นางเสาวภาพ สุเมฆศรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล "นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards)" จากงานประกาศรางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัล Business Excellence สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สูงกว่า 30,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100,000 ล้านบาท ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยก่อนหน้านี้ บีซีพีจี ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในดัชนี Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ รายชื่อหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 2 นับตั้งแต่ปี 2564 ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)