บีซีพีจี ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2559 จ่ายเงินปันผลทั้งปีรวมหุ้นละ 0.69 บาท

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2559 มีกำไรสุทธิ จำนวน 1,541.33 ล้านบาท พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.69 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,373  ล้านบาท 

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายไฟฟ้า จำนวน 3,083.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากรายได้ส่วนเพิ่มจากกิจการผลิตไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก และมีกำไรสุทธิ 1,541.33 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 25,488.56 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 11,971.85 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 13,516.71 ล้านบาท

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559 หรือไตรมาสที่ 4  ของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2559 ที่ได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายในปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.69  บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 1,373.10 ล้านบาท โดยเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ให้ทราบหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ในครั้งถัดไป