มาตรการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

 1. ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจเกิดจากตัวพนักงาน (Self-Awareness) โดยการให้กรอก Self-declaration form เพื่อลดความเสี่ยง และเกิดความปลอดภัยทั้ง ตัวพนักงานเองและส่วนรวม
 2. เข้มงวดเรื่องการทำความสะอาดสถานที่ทำงาน จัดให้มีน้ำยาล้างมือ และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆ พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ให้พนักงานทุกคน
 3. จัดทำกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้กับพนักงาน โดยให้ความคุ้มครองทั้งในกรณีที่ตรวจพบ การติดเชื้อและกรณีเสียชีวิตจากเชื้อไวรัส โควิด-19
 4. จัดตั้งคณะทำงาน BCPG BCM ทำหน้าที่ ประเมิน กำกับ ติดตามสถานการณ์ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน และคาดการณ์ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ คู่ค้ารวมถึงหาแนวทาง วิธีการในการดำเนินการเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 5. ให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) โดยการจัดให้มีเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟแวร์ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ ปรับระบบการทำงาน ลดจำนวนเอกสาร เพิ่มระบบ e Memo และระบบการทำงานทางออนไลน์เต็มรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่างพนักงานกับคู่ค้าให้มากที่สุด
 6. ขอความร่วมมือพนักงานในระหว่างปฏิบัติงานที่บ้าน ห้ามเข้าพื้นที่หรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามที่ราชการประกาศ และหลีกเลี่ยงการออกไปในที่ชุมนุมหรือสาธารณะโดยไม่จำเป็น
 7. ล็อคดาวน์ หรือ ปิดการเข้า-ออกโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ทั่วประเทศ จัดให้มีเฉพาะพนักงานประจำที่โรงไฟฟ้า เท่าที่จำเป็น (วิศวกร และ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคจำนวน 2 คนต่อโรงไฟฟ้า) ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 เดือน และ จัดเจ้าหน้าที่อีก 1 ชุด เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานของโรงไฟฟ้าที่ล็อคดาวน์ ในรูปแบบการทำงานจากที่บ้าน
 8. ออกข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติกรณีพนักงานติดเชื้อ หรือ เข้าข่ายอาจติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 โดยแบ่งตามระดับความรุนแรงตั้งแต่ ระดับที่ 1 รุนแรงที่สุดคือ ตัวพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระดับที่ 2 พนักงานปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ติดเชื้อ ระดับที่ 3 พนักงานปฏิสัมพันธ์โดยอ้อมกับผู้ติดเชื้อ และ ระดับที่ 4 พนักงานมีอาการป่วย แต่ไม่แน่ใจว่าติดเชื้อหรือไม่ และหากมีกรณีใดกรณีหนึ่งเกิดขึ้นจะมีการรายงานความคืบหน้าให้พนักงานทราบเป็นระยะๆ
 9. เตรียมความพร้อมด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน (Stress Test) ในหลายๆ กรณี อาทิ ทบทวนลดค่าใช้จ่ายที่ ไม่จำเป็นและรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการดำเนินงานในระยะ 9-12 เดือนข้างหน้า เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจในช่วงภาวะไม่ปกติได้อย่างราบรื่น
 10. ป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดจากบุคคลภายนอก ในด้านการติดต่อประสานงานของบริษัทฯ กับคู่ค้าให้ผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก และมีระบบตรวจสอบการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งมีความปลอดภัยขั้นสูง ในกรณีไม่สามารถติดต่อทางออนไลน์ได้ บุคคลภายนอกต้องปฏิบัติดังนี้ กรอก Self-Declaration การตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนการเข้าอาคาร การสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น
 11. สื่อสารกับพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งเรื่องการปฏิบัติตัวในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อ และวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน
 12. สร้างแพลทฟอร์มให้พนักงานร่วมแชร์ข้อคิดเห็น แนวทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ ในเรื่องการทำงานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในกรณีการทำงานจากที่บ้าน รวมถึงการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19