บีซีพีจีประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2561

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา หุ้นละ 0.16 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทบีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 320 ล้านบาท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561