ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2561

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร “ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2561” ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ สร้างชื่อเสียงและสร้างคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสถาบันและสังคมส่วนรวม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมแสดงความยินดี