บีซีพีจีประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งแรกของปีนี้ และนำสินทรัพย์เข้ากองทุน Infrastructure Fund ที่ญี่ปุ่น 2 โครงการ

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทบีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 320  ล้านบาท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561  และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่  15 มิถุนายน 2561 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันเดียวกันมีมติอนุมัติการขายสินทรัพย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โครงการ  ได้แก่โครงการนิคาโฮ    (13.2 เมกะวัตต์) และนากิ (14.4 เมกะวัตต์) กำลังการผลิตรวม 27.6 เมกะวัตต์ เข้ากองทุน Infrastructure Fund หรือกองทุนเพื่อการบริหารสินทรัพย์ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยนายบัณฑิต  สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การจำหน่ายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำกระแสเงินสดในอนาคตของโครงการมาใช้ลงทุนสำหรับโครงการใหม่ รวมถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจำหน่ายสินทรัพย์ของโครงการขึ้นกับความสำเร็จของข้อกำหนดเงื่อนไขและราคา ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป”