การศึกษา

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/สัมมนา

 • หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.รุ่นที่ 8) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • Director Certification Program (DCP299/2020)
 • Director Accreditation Program (DAP148/2018)

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
พฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2562 - 2564 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น (IFEC)
สิงหาคม -พฤศจิกายน 2561 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ดีโอดี ไบโอเทค (DOD)
2559 - 2561 CEO, Equator Solar Capital Company Limited
2555 - 2559 Managing Director-Thailand and Neighboring Countries, SunEdison Energy (Thailand) Co., Ltd
2552 - 2555 Vice President of Schlumberger responsible for business with PTTEP Global Business, Bangkok
2550 - 2552 Vice President Global Strategy & Quality of Schlumberger, Texas, USA
2548 - 2550 Regional Managing Director and CEO, North ASEAN and Bangladesh Region, Bangkok, Schlumberger
2546 - 2548 Country Managing Director Schlumberger Group Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam, Schlumberger

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • ไม่มี
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • กรรมการ Monsoon Wind Power Co., Ltd.
  • กรรมการ Huang Ming Japan Co., Ltd.
  • กรรมการ BCPG Formosa Co., Ltd.
  • กรรมการ บริษัท อาร์คิเทคทูรา จำกัด
  • กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
  • นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย
  • คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการปรับโครงสร้างราคาไฟฟ้า สภาผู้แทนราษฎร

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

 • หุ้นสามัญ : ไม่มี
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : ไม่มี
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี