คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University, USA
 • Director Certification Program (DCP 168/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (NDC) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10 (วพน.10)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 26 (วตท.26)
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม รุ่นที่ 25 (บยส.25)
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 46/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทํางาน

2558 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • 2558 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
  • 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท OKEA ASA (OSE) ประเทศนอร์เวย์
 • บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
  • 2564 - ปัจจุบัน : นายกสมาคม สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • 2563 - ปัจจุบัน : ประธานสภาธุรกิจไทย-ยุโรป คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
  • 2563 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
  • 2562 - ปัจจุบัน : Executive Chairman / Board of Trustees สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  • 2561 - ปัจจุบัน : รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • 2554 - 2564/ปัจจุบัน : อนุกรรมการ/ที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) :

 • หุ้นสามัญ : 745,646 หุ้น
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : 28,459 หน่วย
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี