คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 52 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 56 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 47 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง (รุ่นที่ 1) กระทรวงพลังงาน
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 239/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Executives Program (CGE 5/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน : เกษียณอายุราชการ
1 ตุลาคม 2560 -
30 กันยายน 2561 :
ปลัดกระทรวงพลังงาน
1 ตุลาคม 2559 -
30 กันยายน 2560 :
รองปลัดกระทรวงพลังงาน
2557 - 2559 : อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • - ไม่มี -
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) :

 • หุ้นสามัญ : 337,500 หุ้น
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : 13,392 หน่วย
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี