คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รุ่นที่ 24)
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 49 (วปอ.2549)
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 (ปปร. 18)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 195/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE 20/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - 2562 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 : สมาชิกวุฒิสภา
2556 : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • - ไม่มี -
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) :

 • หุ้นสามัญ : ไม่มี หุ้น
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : ไม่มี หน่วย
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี