คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31
 • หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศ รุ่นที่ 139 ศูนย์สงครามพิเศษ
 • หลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 69 ศูนย์สงครามพิเศษ
 • หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารม้า รุ่นที่ 1/2529
 • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า ประเทศออสเตรเลีย (ROAC)
 • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า ประเทศไทย
 • หลักสูตรปลัดบัญชีระดับผู้บริหาร โรงเรียนการเงินทหารบก
 • หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 71
 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 52
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.57) หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 57
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 164/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Board Master (SBM 9/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 24/2021) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2563 : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
2562 : หัวหน้าคณะชุดตรวจ เหล่าทหารม้า ของกองทัพบก
8 พฤษภาคม 2562
- 9 กันยายน 2562 :
กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2561 : คณะทำงานที่ปรึกษา สภาความมั่นคงแห่งชาติ
2560 : ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 (ภารกิจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) กองทัพบก
2558 : ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักร (สนย.กอ.รมน.)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
   • -ไม่มี-
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ (พ.ศ.๒๕๓๔)

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) :

 • หุ้นสามัญ : -ไม่มี- หุ้น
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : -ไม่มี- หน่วย
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี