คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10 (วพน.10)
 • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 224/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP EGAT/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • EGAT New Leader Development Program for Executives (ENLP)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 58 วิทยาลัยการทัพบก
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL17/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 8/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - 2564 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
2559 - 2562 : กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไ
1 ต.ค. 2561 : เกษียณอายุราชการ
1 ต.ค. 2558
- 30 ก.ย. 2561 :
รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ.
1 ต.ค. 2557 : ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กฟผ.
1 ต.ค. 2556 : ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง กฟผ.
1 ต.ค. 2554 : ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมแหล่งพลังงาน กฟผ.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) :

 • หุ้นสามัญ : -ไม่มี- หุ้น
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : -ไม่มี- หน่วย
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี