คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 24
 • เตรียมทหารรุ่นที่ 13
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรหลักประจําชุดที่ 63 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP129/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - 2562 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2559 - 2560 : ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
2557 - 2558 : รองประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
2554 : ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
ราชองครักษ์พิเศษ
ตุลาการศาลทหารสูงสุด
2553 : ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • - ไม่มี -
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) :

 • หุ้นสามัญ : 196,875 หุ้น
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : 12 หน่วย
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี