โครงสร้างองค์กร

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการแบ่งสายการบังคับบัญชาเป็นสายงานต่างๆ โดยสรุปเป็นแผนภาพผังโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ดังนี้