คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of San Francisco, USA
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Bachelor of Arts (Economics), Vanderbilt University, U.S.A.
 • Federal Bureau of Investigation (FBI) National Academy (NA-174)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2547 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 7/2548 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 19/2548 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 3/2558 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2558 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน : จเรตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2560 : ผู้ช่วยผู้บัญชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • กรรมการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • จเรตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • อุปนายกสมาคม สมาคมกีฬาเเบดมินตันเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • กรรมการ บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
  • กรรมการ บริษัท พีระ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  • กรรมการ บริษัท แม่อรุณ จำกัด
  • กรรมการ บริษัท โมเดอร์น แมนู จำกัด

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) :

 • หุ้นสามัญ : 200,000 หุ้น
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : -ไม่มี- หน่วย
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี