คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.), University of New Haven สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.18)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11
 • หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ รุ่นที่ 4/2549 สำนักงานกิจการยุติธรรม
 • Financial Instrument and Markets 2004, Harvard Business School
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP186/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP189/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2 กรกฎาคม 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
2560 – 2561 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2557 – 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2554 – 2557 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2552 – 2554 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2551 – 2552 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
2540 – 2541 เลขานุการเอก (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) สำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง ประจำสหราชอาณาจักร และยุโรป ณ กรุงลอนดอน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • กรรมการธนาคาร (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ กรรมการสรรหา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี หุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี