การศึกษา

 • ปริญญาโท Electrical Power Engineering Rensselaer Polytechnic Institute, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 321/2022) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2564 : ผู้จัดการใหญ่และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2563 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
มีนาคม - ธันวาคม 2562 : ที่ปรึกษา สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2540 - 2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ CLMVT
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ International 2
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ
อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
Electricity Generating Public Company Limited (EGCO)
2534 - 2540 : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม Italthai Engineering Co., Ltd.
2523 - 2534 : วิศวกรไฟฟ้า Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • กรรมการ บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำกัด
  • กรรมการ บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • กรรมการ Indochina Development Operation and Holdings Pte. Ltd.
  • กรรมการ บริษัท BCPG Japan Corporation
  • กรรมการ บริษัท BCPG Engineering Company
  • กรรมการ BCPG Wind Corperatief U.A.
  • กรรมการ Petro Wind Energy Inc.
  • กรรมการ BCPG USA Inc.

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

 • หุ้นสามัญ : 3,400 หุ้น
 • ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : 142 หน่วย
 • หลักทรัพย์ประเภทอื่น : ไม่มี

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี