คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 31
 • หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศ รุ่นที่ 139 ศูนย์สงครามพิเศษ
 • หลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 69 ศูนย์สงครามพิเศษ
 • หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารม้า รุ่นที่ 1/2529
 • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า ประเทศออสเตรเลีย (ROAC)
 • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า ประเทศไทย
 • หลักสูตรปลัดบัญชีระดับผู้บริหาร โรงเรียนการเงินทหารบก
 • หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 71
 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 52
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.57) หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 57
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 164/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Board Master (SBM 9/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

8 พฤษภาคม 2562 - 9 กันยายน 2562 กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2561 คณะทำงานที่ปรึกษา สภาความมั่นคงแห่งชาติ
2560 ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 (ภารกิจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) กองทัพบก
2558 ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักร (สนย.กอ.รมน.)
2556 รองผู้บัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กองทัพบก
2555 ผู้บังคับการ กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ กองทัพบก
2554 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง กองทัพบก
2553 ผู้บังคับการ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ กองทัพบก

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

  • บริษัทจดทะเบียนอื่น
   • -ไม่มี-
  • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   • รองผู้อำนวยการ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี หุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี