คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10 (วพน.10)
 • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 224/2016)สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP EGAT/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • EGAT New Leader Development Program for Executives (ENLP)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 58 วิทยาลัยการทัพบก
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL17/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 8/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

1 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน เกษียณอายุราชการ
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2561 รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ.
1 ตุลาคม 2557 ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กฟผ.
1 ตุลาคม 2556 ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง กฟผ.
1 ตุลาคม 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมแหล่งพลังงาน กฟผ.
1 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ - วิชาการ กฟผ.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี