คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • M.S. (Management and Human Relations), Abilene Christian University, TEXAS, U.S.A.
 • B.A. (Economic & Political Science), Delhi University, INDIA
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาการจัดการ (Mini Master of Management Program (MMM)) รุ่นที่ 34 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนาผู้นำองค์กรภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังร่วมกับ The Kellogg School of Management, The Schulich School of Business และ The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 167/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 33/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (TME) รุ่นที่ 1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทํางาน

ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต
25 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
เมษายน 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2561 - 2562 ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2561 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2561 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2560 - 2562 รองปลัดกระทรวงการคลัง
2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน
2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2559 - 2562 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2558 - 2562 กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
2558 - 2562 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2558 - 2562 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2557 - 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
 • บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
  • ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน หรือการคลัง คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี