คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

 • M.S. (Management and Human Relations), Abilene Christian University, TEXAS, U.S.A.
 • B.A. (Political Science), Delhi University, INDIA
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 167/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD 33/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 (วตท.16) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (TME) รุ่นที่ 1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทํางาน

25 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
เมษายน 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562 ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2561 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2561 - 2562 กรรมการ พิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2560 - 2562 รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน)
2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2558 - 2562 กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
2558 - 2562 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2558 - 2562 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2557 - 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
 • บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
  • ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
  • กรรมการบริหาร กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน หรือการคลัง คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี หุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี